Interest Rates

( क ) कर्जाको ब्याजदर    

 

क्र.स  

 कर्जाको प्रकार 

  वार्षिक 

 ब्याजदर(%)          

 समयमा बुझाउँदा प्रदान 

     गरिने छुट(%)

    खुद 

  ब्याजदर(%)    

 ब्याजदर लागु हुने/

  भएको मिति

सहुलियतपूर्ण (ब्याजदर) कर्जा 
  १.५%
 -
    १.५%
  २०७७/०९/१

जीविकोपार्जन कुल कर्जा
   २% 
     २%
 २०७३/०३/१५

स्वावलम्बन कर्जा 
   ६%

  १.२%

    ४.८%
 २०७६/०५/०८

पशुपालन कर्जा  
   ९%
  ४%
     ५%
 २०६७/१०/२८

तरकारी खेती कर्जा
   ९%
  ४% 
     ५% 
 २०७६/०४/१९

चिया कार्यशील कर्जा
  ९% 
  ४% 
     ५% 
 २०७१/०३/२१

कृषि कर्जा  

५%(३.५+१.५)           

  -
 ५%(३.५+१.५)
 २०७५/०१/१६

ग्रामीण उद्यम कर्जा

 ६.५%

  -
     ६.५%
 २०७७/०६/०१
पुनरुत्थान कर्जा 
  ७.२५
-
     ७.२५
  २०७७/०८/१२
 १०
नवीकरणीय उर्जा कर्जा  

  ८.७५%

  -
    ८.७५%
 २०७७/०६/०१
 ११
अन्य लघु कर्जा

  ९.७५%

  -
   ९.७५% 
 २०७७/०६/०१


( ख )  बचतको ब्याजदर

क्र.स

 बचतको प्रकार 

  खुद  ब्याजदर(%)

 ब्याजदर लागु

  भएको मिति

 १

 तरलता बचत

     ५.५०%   २०७७/०६/०१
  

 संस्थागत बचत

      ३%   २०७७/०६/०१