Interest Rates

( क ) कर्जाको ब्याजदर    

क्र.स

 कर्जाको प्रकार 

  वार्षिक 

 ब्याजदर(%)          

 समयमा बुझाउँदा प्रदान 

     गरिने छुट(%)

    खुद 

  ब्याजदर(%)    

 ब्याजदर लागु हुने/

  भएको मिति

जीविकोपार्जन कुल कर्जा
   २% 
     २%
 २०७३/०३/१५
 स्वावलम्बन कर्जा 
   ६%

  १.२%

    ४.८%
 २०७६/०५/०८
 पशुपालन कर्जा
   ९%
  ४%
     ५%
 २०६७/१०/२८
 तरकारी खेती कर्जा
   ९%
  ४% 
     ५% 
 २०७६/०४/१९
चिया कार्यशील कर्जा
  ९% 
  ४% 
     ५% 
 २०७१/०३/२१
 कृषि कर्जा  

५%(३.५+१.५)           

  -
 ५%(३.५+१.५)
 २०७५/०१/१६
 ग्रामीण उद्यम कर्जा

 ६.५%

  -
     ६.५%
 २०७७/०६/०१
 नवीकरणीय उर्जा कर्जा  

  ८.७५%

  -
    ८.७५%
 २०७७/०६/०१
अन्य लघु कर्जा

  ९.७५%

  -
   ९.७५% 
 २०७७/०६/०१


( ख )  बचतको ब्याजदर

क्र.स

 बचतको प्रकार 

  खुद  ब्याजदर(%)

 ब्याजदर लागु

  भएको मिति

 १

 तरलता बचत

     ५.५०%   २०७७/०६/०१
  

 संस्थागत बचत

      ३%   २०७७/०६/०१